Flimmernet

Billigt internet i Havdrup

0

Vilkår

1.0. GENERELT

1.1.  Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Antennelauget Flimmer, herefter Flimmer.

1.2. Tilslutningen er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Abonnenten må ikke give eller sælge adgang til at benytte tilslutningen til andre.

1.3  Abonnenten skal holde Flimmers administration opdateret med sin kontaktmailadresse og telefonnummer. Flimmer må ikke offentliggøre disse, men kan meddele telefonnummer videre til installatør i forbindelse med fejludbedring. Installatøren skal behandle dette som fortroligt.

2.0 TILSLUTNINGEN

2.1. Tilslutningen etableres via et kabelmodem med router, som leveres af Flimmer. Det forudsættes, at tilsluttet abonnentudstyr kan forbindes med modemmet trådløst eller via datakabel. Ved nytilslutning til internettet aftales installation ved tilmelding.

Flimmer tildeler IP-adresse til abonnentens kabelmodem/router

2.2. Abonnenten må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.

Det er en betingelse, at abonnenten er tilsluttet Flimmer og betaler normalt kontingentet for medlemskab af Flimmer.

3.0.  BRUG AF TILSLUTNINGEN

3.1    Abonnenten hæfter for enhver brug af tilslutningen.

3.2.   Flimmer udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Flimmer påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data eller udstyr.

3.3. Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Flimmer eller tredjepart.

Abonnenten skal følge Flimmers anvisninger på installation.

3.4. Flimmer har ret til at begrænse medlemmets båndbredde, hvis medlemmet fortager aktiviteter der overbelaster den tilstedeværende båndbredde, f.eks. opsætter servere, foretager kontinuerlige videokonferencer eller foretager konstant download af data.

3.5.  Den af Flimmer evt. tildelte plads til mailbox’s indhold må ikke være i strid med gældende lovgivning.

Såfremt en eller flere mail-adresser tilhørende en abonnent bruges til spamming, og dette afgør Flimmer, kan den lukkes midlertidigt eller permanent og uden varsel. Lukning skal meddeles abonnenten via den kontaktmail eller telefon, som er nævnt i stk. 1.3

Overholdes dette ikke, har Flimmer til enhver tid ret til at lukke adgang til mailboks.

 

4.0. AFHJÆLPNING AF FEJL

4.1.  Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Flimmer oplyste serviceadresse. Flimmers servicepartner vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 4 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse at tilslutningen kan servicepartner debitere abonnenten direkte. AFOs, Aftale for Fællesantenne Området, vejledninger for fællesantenneanlæg og for husinstallationer, danner grundlag for hvad der er en fagmæssig korrekt installation, foruden Flimmers vejledninger og forskrifter som meddelt på hjemmesiden. Alle disse vejledninger skal kunne findes fra Flimmers hjemmeside.

4.2.   Flimmer påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Flimmer eller, at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

 

5.0.  AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

5.1.   Flimmer har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt:

(I)    Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.

(II)  Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1., 2.3., 3.3.

(III) Abonnentens installation bevirker uacceptabel returvejsstøj ud i anlægget.

5.2.   Abonnenten er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale abonnementsafgift frem til aftalens ophør.

5.3.   Flimmer er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

 

6.0.  BETALINGER/PRISER

6.1.   Takster, afgifter og gebyrer fremgår af Flimmers til enhver tid gældende takstblad. Flimmer har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles abonnenten via e-mail, brev eller annoncering på hjemmesiden.

 

7.0.  AFTALENS LØBETID

7.1.   Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneds varsel. Aftalen kan bringes til ophør uden varsel, såfremt en part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

7.2.   Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Flimmer.

 

8.0.  ANSVAR

8.1.   Flimmer påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:

(ii)    Abonnentens anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder abonnentens behov eller forventninger;

(iii)  indirekte tab eller følgetab, som abonnenten måtte lide,

(iv)  andre forhold som anført i aftalen,

(v)   tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos Flimmer.

8.2.  Abonnenten skal holde Flimmer skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Flimmer som følge af abonnentens brug at tilslutningen.

8.3.  En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

 

9.0.  ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR

9.1.  Flimmer forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, abonnentens e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver abonnenten mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles abonnenten på Flimmers officielle hjemmeside, herunder Flimmers Intranet, eller via andet elektronisk medie.

10.0.   ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1.   Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for den stedlige byret. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for Flimmers generalforsamling.

10.2.   Flimmer kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i Flimmer.

10.3.   Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af Flimmer evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

 

11.0.   DEFINITIONER

Abonnenten: Betyder den i ordrebekræftelsen / abonnentaftalen anførte person og dennes husstand.

Aftale: Betyder den mellem abonnenten og Flimmer indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består at Flimmers bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.

Aftalevilkår:  Betyder ”Aftalevilkår for Flimmers Internet abonnement” version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt abonnenten.

Flimmer: Flimmer er en forening med begrænset hæftelse. Flimmer hæfter kun med sin formue. Flimmers medlemmer, medlemmer af bestyrelsen og dens formand hæfter kun med deres indskud i Flimmer.

Version 2.0, 22. november 2012